Podmínky soutěže 06/19

PRAVIDLA SOUTĚŽE “PADDOCK LIGA 06/19

 

Následující text představuje úplná a závazná pravidla soutěže “PADDOCK LIGA 06/19” (dále jen jako “soutěž”). Tato pravidla soutěže (dále jen jako “pravidla”) jsou po celou dobu trvání soutěže dostupná na webové stránce https://eshop.paddockdrink.cz/podminky-souteze-06-19/

 

 

 • Vyhlašovatel soutěže

 

  1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost Paddock Drink s.r.o., IČ: 06547559, se sídlem Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 107954 (dále jen jako “vyhlašovatel”).

 

 • Místo a doba trvání soutěže

 

  1. Soutěž bude probíhat na facebookové stránce vyhlašovatele https://www.facebook.com/paddockdrink a na instagramu https://www.instagram.com/paddock_drink/ .
  2. Soutěž proběhne od okamžiku vyhlášení soutěže dne 20.6.2019 10:00 hod. Do 3.7.2019 10:00 hod. (dále jen jako “doba trvání soutěže”).
  3. Vyhlášení výherce proběhne 4.7.2019 na facebookových stránkách a instagramu vyhlašovatele.

 

 

 • Podmínky účasti v soutěži

 

  1. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, jenž je občanem České republiky starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je způsobilá právně jednat (dále jen jako “soutěžící”).
  2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém a obdobném poměru k vyhlašovateli a jejich osoby blízké, dále pak osoby podílející se na zabezpečení průběhu soutěže. 

 • Soutěžní úkol

 

  1. Soutěžící se účastní soutěže tím, že na facebookovém profilu či instagramu vyhlašovatele v příslušném soutěžním příspěvku:
 1. napíše svůj nejoblíbenější tým PADDOCK ligy,
 2. napíše, jaké vitamíny obsahuje PADDOCK drink a
 3. do komentáře pomocí označení @ označí kamaráda z facebooku či instagramu, se kterým si vyhrané PADDOCK drinky vychutná.
  1. Aby byl soutěžící zařazen do soutěže, musí splnit všechny tři podmínky v bodě 4.1., přičemž, tým PADDOCK ligy musí být existující, aktivní tým PADDOCK ligy a odpověď na druhou otázku musí obsahovat výčet všech vitamínů obsažených v PADDOCK drinku.
  2. Soutěže se lze zúčastnit pouze jednou na facebooku a jednou na instagramu. 

 • Výhra v soutěži

 

  1. V rámci soutěže budou vylosování tři výherci na facebooku a 3 výherci na instagramu, z nichž každý obdrží 1 karton PADDOCK drinků o objemu 250 ml, tj. celkem 24 ks (dále jen jako “výhra”). Jestliže se výhercem stane jedna osoba na facebooku  a zároveň i na instagramu, dostane výhru pouze jednou, přičemž se považuje za výherce z instagramu a vyhlašovatel vylosuje namísto ní dalšího výherce na facebooku.
  2. Jednotlivé výherce vybere ručním losováním správce facebookovým stránek vyhlašovatele.
  3. Soutěžící budou o své výhře informování prostřednictvím zprávy na facebooku či instagramu za účelem získání informací k zaslání výhry.
  4. Výhry budou zaslány výhercům na adresu jimi sdělenou do 10 dní ode dne sdělení adresy k zaslání. Vyhlašovatel neodpovídá za ztrátu či nedoručení výherních zásilek, přičemž platí, že vyhlašovatel splnil svou povinnost výhru dodat tím, že ji předá dopravci s pokynem doručit ji na adresu sdělenou výhercem. Vrátí-li se výhra jako nedoručená z důvodu na straně výherce, případně, její doručení je spojeno s nečekanými obtížemi, propadá výhra bez náhrady vyhlašovateli.
  5. Případné daňové povinnosti související s výhrou v soutěži vypořádá za výherce vyhlašovatel.
  6. Výhry nejsou právně vymahatelné. Žádnou z výher nelze převést na jinou osobu, proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, kdy z objektivních důvodů nespočívajících na jeho straně nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
  7. Podmínkou získání výhry je dodržení těchto pravidel. Výhry nebudou uděleny v případě, kdy vyhlašovatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání některé z výher. 

 • Osobní údaje

 

  1. Vyhlašovatel je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
  2. Účastí v soutěži (tj. zapojením se do soutěže v souladu s čl. 4 těchto pravidel) uděluje soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, a pro případ výhry též adresa pro zaslání výhry, a to za účelem organizace soutěže, zejména pak za účelem prověření platné účasti v soutěži a vyhodnocení soutěže, a dále osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, případně fotografii, za účelem vyhlášení výher ve sdělovacích prostředcích, zejména pak na soutěžní stránce a facebookových a webových stránkách a instagramu vyhlašovatele. Souhlas soutěžící uděluje na dobu trvání soutěže a po dobu 1 roku od jejího ukončení.
  3. Soutěžící zároveň souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v rozsahu a k účelům uvedeným výše zpracovávány i prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě písemné smlouvy s vyhlašovatelem v souvislosti s organizací soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně oprávněnými zaměstnanci vyhlašovatele, případně také osobami uvedenými výše.
  4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v soutěži a zaslání výher. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli.
  5. Odvolání souhlasu kdykoliv před odesláním výher povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže.
  6. Soutěžící bere na vědomí, že má právo přístupu k informacím o zpracování údajů, a v případě, že se domnívá, že vyhlašovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, pak právo požadovat vysvětlení či právo na odstranění závadného stavu spočívající v opravě údajů, jejich doplnění, blokaci či likvidaci. Soutěžící má též právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  7. Soutěžící dále souhlasí s tím, že v případě, že se stane výhercem výhry, umožní vyhlašovateli bezplatně užít jeho jméno a příjmení, případně fotografii s ním pořízenou, a uveřejnit ji a sdílet v rámci propagace a reklamy ve sdělovacích prosředcích, zejména pak na soutěžní stránce a dále na webových, facebookových stránkách a instagramu vyhlašovatele a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

 

 • Společná a závěrečná ustanovení

 

  1. Soutěžící  se zavazuje  neporušovat právní  řád České republiky,  oprávněné zájmy vyhlašovatele  a nejednat v souvislosti s touto soutěží v rozporu s dobrými mravy.
  2. Tato soutěž a právní vztahy vzniklé v souvislosti se soutěží se řídí právním řádem České republiky. Případné spory v souvislosti se soutěží vzniklé budou rozhodovat věcně a místně příslušný soudy.
  3. Vyhlašovatel  si vyhrazuje právo  činit kdykoliv rozhodnutí  ve všech záležitostech souvisejících  s pořádáním této soutěže, a to včetně změny  pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoliv soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv  kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření na nedodržení pravidel soutěže, nezákonné jednání nebo jakékoliv jiné závadné chování ze  strany soutěžícího nebo třetích osob ovlivňujícího nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn činit kdykoliv v době trvání soutěže.
  4. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook ani Instagram. Provozovateli Facebooku ani Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádný povinnosti ani práva vůči soutěžícím.
  5. V případě jakýchkoliv nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem  na e-mailovou adresu: [email protected]