OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Paddock Drink s.r.o., IČ: 06547559, se sídlem Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno

 1. Preambule

 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují vztahy vznikající na základě nákupu zboží a služeb v internetovém obchodě www.paddockdrink.cz, který je provozován společností Paddock Drink s.r.o., IČ: 06547559, se sídlem Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 107954, jakožto Prodávajícím a jejími klienty, jakožto Kupujícími.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Na tyto všeobecné obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem, před vlastním uskutečněním objednávky, upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

 1. Definice

Prodávající – prodávajícím je společnost Paddock Drink s.r.o., IČ: 06547559, se sídlem Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 107954, která je zároveň provozovatelem tohoto e-shopu.

 • Kupující – kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 1. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při uzavírání obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakožto i předpisy souvisejícími.
 2. Podnikatelem se rozumí:
 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsán v živnostenském rejstříku),
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.),
 • a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
 1. Individuální Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím je nadřazena těmto VOP.
 2. Spotřebitelská Smlouva – smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí evropským nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „GDPR“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ostatními právními předpisy platnými na území České republiky. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném právními předpisy. Tento souhlas může Kupující kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
 2. Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele e-shopu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk s Kupujícími. Poskytnuté osobní údaje je Prodávající oprávněn využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění Smlouvy jen za podmínek uvedených níže.
 3. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony se souhlasem znění těchto všeobecných  obchodních podmínek dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil, či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy, či v rámci prohlížení internetových stránek Prodávajícího, byly zpracovány Prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: info@paddockdrink.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 4. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících z GDPR v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z tohoto nařízení. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, či je vymazat, může jej o to požádat na e-mailové adrese info@paddockdrink.cz nebo na výše uvedené adrese Prodávajícího.

 

 1. Pokud zákazník uzavírá smlouvu ve prospěch třetích osob podle ust. § 1767 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, potvrzuje odesláním objednávky, že je oprávněn poskytnout osobní údaje těchto třetích osob včetně jejich souhlasu se zpracováním, zpřístupněním a ev. předáváním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu uvedeném v tomto prohlášení. V takovém případě mohou být osobní údaje třetí osoby použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze prostřednictvím objednávkového systému e-shopu.
 2. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží a služeb Prodávajícím na e-shop, kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail Kupujícího, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.
 3. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo zrušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonem stanovených důvodů.
 4. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením smlouvy v českém jazyce. Po uzavření smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

 

 1. Cena a platba

 1. Nabídka a ceny uváděné na e-shopu Prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží a služeb v době jejich objednání Kupujícím. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem v souladu s čl. 8.3 všeobecných obchodních podmínek.
 3. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 

 • Platba předem bankovním převodem;

číslo účtu: 115-5816740207/0100,

účet vedený u Komerční banky a.s.,

IBAN: CZ5801000001155816740207,

SWIFT: KOMBCZPPXXX.

 • Platba dobírkou při převzetí zásilky.
 1. DODACÍ LHŮTA A PODMÍNKY DODÁNÍ

 1. Prodávající není povinen dodat zboží či služby dříve, než Kupující uhradí kupní cenu v plné výši.
 2. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, případně přejímající osobě. Dostupnost zboží je uvedena vždy v detailu tohoto zboží. Prodávající odešle zboží nejpozději do 7 dní ode dne uzavření objednávky.
 3. Zboží je doručováno prostřednictvím těchto dopravců:
  1. PPL s.r.o.,
  2. Zásilkovna s.r.o.
 4. Způsob dopravy zboží určuje Kupující.
 5. Kupující nebo příjemce zboží je povinen potvrdit Prodávajícímu převzetí zboží. V případě, kdy tak odmítá učinit, vyhrazuje si Prodávající právo zboží Kupujícímu či příjemci nepředat a uložit jej u dopravce k vyzvednutí oproti písemnému potvrzení.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 věty první či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž je k dispozici na webových stránkách Prodávajícího.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné písemně na adresu prodávajícího: Paddock Drink s.r.o., IČ: 06547559, se sídlem Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno, či elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího info@paddockdrink.cz.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.1 všeobecných obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 všeobecných obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. To neplatí, jde-li o spotřebitelskou smlouvu.
 4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž Kupující výslovně souhlasí.
 5. Je-li společně se zbožím či službami poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. 
 2. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. 
 3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, http://adr.coi.cz/. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z kupní smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.
   
 2. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 Sb., o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“) smluvní strany prohlašují, že zvolily rozhodným právem pro kupní smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I., týkající se spotřebitelských smluv.
 3. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či pro případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost krajského soudu v Brně pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc krajského soudu v Brně.
 4. Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2019.
 6. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.
 7. Nedílnou součástí těchto VOP je Reklamační řád.